Veel producten in ale woonstijlen | Gratis retourneren
Mijn bestellingenMijn bestellingen

home24 - Meubles online kopen

Aanmelden

 1. Startpagina

Privacy Verklaring

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De bescherming en verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet is daarom een belangrijke zaak voor ons. Om u een overzicht te geven van het gebruik van uw persoonlijke gegevens willen wij u hier informeren over onze gegevensverwerking.

 

1. Aanspreekpartner 

2. Algemene informatie over de doeleinden, de ontvangers, de duur van de opslag en de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

3. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze website

4. Gegevensverwerking in verband met het opzetten van een klantaccount en voor bestellingen als gast

5. Gegevensverwerking voor de afwikkeling van uw bestelling

6. Gegevensverwerking voor contactopname, klantenservice en inrichtingsadvies

7. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

8. Gegevensverwerking voor deelname aan wedstrijden, speciale aanbiedingen en enquêtes

9. Social media-kanalen

10. Cookies

11. Veilige gegevensoverdracht en gegevensbeveiliging

12. Uw rechten

13. Aanpassing van de verklaring gegevensbescherming

14. Bijzonderheden per land

 

1. Aanspreekpartner

Verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

home24 SE

Otto-Ostrowski-Str. 3

10249 Berlijn

Duitsland

Telefoon: +49 (0)30 - 20 38 99 66

E-mail: datenschutz@home24.de

Website: www.home24.nl

(hierna ook ‘home24’, ‘wij’ of ‘ons’).

Voor alle vragen over gegevensbescherming in verband met onze producten en diensten en het gebruik van onze website kunt u ook te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hij is zowel op het bovenstaande postadres als op het hierboven vermelde e-mailadres (trefwoord: "ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming") te bereiken. 

2. Algemene informatie over de doeleinden, de ontvangers, de duur van de opslag en de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

2.1 Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgegevens in de zin van de AVG is alle informatie die betrekking heeft tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit online platform worden verwerkt, omvatten met name:

 • Uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw geslacht, uw telefoonnummer, uw gecodeerde wachtwoord voor het klantaccount en, indien van toepassing, uw geboortedatum,
 • Uw bestelgegevens, de producten die u heeft gekocht, de diensten die u heeft gebruikt, betalingsinformatie (bijv. betalingsgeschiedenis), uw voorkeuren met betrekking tot producttypes
 • Uw gegevens, die worden gegenereerd wanneer u gebruikmaakt van ons online platform,
 • Gegevens die wij in bepaalde gevallen ontvangen van onze dienstverleners (bijvoorbeeld van kredietagentschappen of betalingsdienstaanbieders).

2.2 Doelen van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (punt 3), wanneer u een klantaccount aanmaakt (punt 4) en wanneer u bij ons bestelt (punt 5). Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook om contact met u op te nemen (punt 6) en voor reclamedoeleinden (punt 7 tot 9). In verband met de bovengenoemde doeleinden stellen wij u de inhoud ter beschikking, analyseren wij het gebruik van ons platform en nemen wij de nodige veiligheidsmaatregelen (punt 10 en 11). 

Als u door ons wordt gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit uiteraard weigeren. U heeft de keuze welke informatie u ons geeft. Het is echter mogelijk dat wij u bepaalde producten en diensten niet kunnen aanbieden. Meubilair kan bijvoorbeeld niet worden geleverd zonder een afleveradres. Indien bepaalde gegevens nodig zijn (verplichte gegevens), zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door het betreffende vakje aan te vinken.

2.3 Verspreiding van uw gegevens

Uw gegevens worden in de volgende gevallen en op basis van de genoemde wettelijke toestemming door ons doorgegeven:

 • indien u hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens (art. 6 lid 1 sub a AVG),
 • indien een overdracht van de gegevens aan derden conform art. 6 lid 1 sub b AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; dit omvat bijvoorbeeld de overdracht van gegevens aan betalings- en logistieke dienstverleners, vervoerders en leveranciers indien zij u rechtstreeks leveren,
 • indien de overdracht noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn (art. 6 lid 1 sub c AVG), 
 • op grond van ons rechtmatige belang of het rechtmatige belang van een derde (artikel 6, lid 1, sub f AVG); dit omvat bijvoorbeeld de overdracht van gegevens in het kader van de cessie van schuldvorderingen of aan kredietagentschappen met het oog op de kredietbeoordeling. 

Voor de verwerking van uw aanvraag en uw bestellingen kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan aangesloten bedrijven binnen de home24 groep van ondernemingen. 

Alle aangesloten bedrijven van de home24 groep en derden aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Bovendien zijn zij verplicht de gegevens alleen te verwerken volgens onze specificaties en de relevante wetten op het gebied van gegevensbescherming.

Dienstverleners die voor ons werken zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven en zijn gebonden aan onze instructies. Bovendien hebben wij contractueel het recht om de naleving van de relevante contractuele en wettelijke voorschriften door de dienstverleners te controleren. De externe dienstverleners kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

 • Service provider voor de hosting, het onderhoud en de ondersteuning van onze website,
 • Dienstverlener op het gebied van klantenservice,
 • "Dropshipper", dat wil zeggen fabrikanten die de goederen rechtstreeks naar u verzenden,
 • Banken en andere aanbieders van betalingsdiensten, onder meer voor de verwerking van betalingen,
 • Leveringsaanbieders voor e-mail nieuwsbrieven en catalogi,
 • Fraudepreventie-dienstverleners die misbruik op onze site opsporen of voorkomen,
 • Dienstverlener op het gebied van marketing en webanalyse,
 • Dienstverlener voor enquêtes,
 • Dienstverlener voor het weergeven van formulieren op de website.

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in zogenaamde "derde landen", d.w.z. landen buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER"), waar een niveau van gegevensbescherming niet gemakkelijk kan worden verondersteld vergelijkbaar te zijn met dat in de EU en waar wij op grond van een wettelijke verplichting niet gemachtigd zijn de gegevens door te geven, zorgen wij ervoor dat het vereiste adequate niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende derde land of bij de ontvanger in het derde land wordt gewaarborgd. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde "adequaatheidsbeschikking" van de Europese Commissie, waarin een adequaat niveau van gegevensbescherming voor een specifiek derde land als geheel wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen we de gegevensoverdracht baseren op de zogenaamde "EU-standaardcontractclausules" die met een ontvanger zijn overeengekomen of of bindende interne regels voor gegevensbescherming (zogenaamde Binding Corporate Rules). De contractuele teksten van de standaardcontractclausules van de EU zijn verkrijgbaar bij de Europese Commissie. Dit geldt ook voor de adequaatheidsbeschikkingen. Nadere informatie over de passende en adequate waarborgen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, is op verzoek beschikbaar.

In het kader van de financiering van onze onderneming dragen wij vorderingen uit de koopcontracten met u - onze klanten - gedeeltelijk over aan derden. In het kader van een dergelijke overdracht worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor de identificatie van de desbetreffende vordering doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is art. 6 lid 1 sub f AVG. De cessionarissen verwerken de overgedragen gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid op grond van de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Dit verandert niets voor u als klant bij de verwerking van uw contract met ons. Home24 blijft uw directe aanspreekpunt en heeft recht op de betaling van uw koopprijs.

2.4 Opslagduur en verwijdering 

Wij slaan uw gegevens slechts op zolang als nodig is voor het betreffende doel van de verwerking. Wij bewaren uw gegevens die zijn verzameld ten behoeve van de contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de informatie die op grond van het handels- en belastingrecht vereist is voor de contractuele relatie gedurende de wettelijk vastgelegde termijnen. Voor deze periode (regelmatig tien jaar na het sluiten van het contract) worden de gegevens opnieuw verwerkt, uitsluitend in het geval van een controle door de belastingdienst. 

Wij zullen de verzamelde en opgeslagen gegevens in verband met het klantaccount uiterlijk verwijderen wanneer het doel van de opslag ophoudt te bestaan of wanneer u ons meedeelt dat uw klantaccount moet worden verwijderd. Een vroegtijdige verwijdering van uw persoonlijke gegevens is echter niet mogelijk indien en voor zover de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van het contract of indien wettelijke voorschriften ons verplichten tot verdere opslag.

 

3. Gegevensverwerking bij het gebruik van onze website

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij toegangsgegevens die uw browser automatisch doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten met name: 

 • IP-adres van het aanvragende apparaat
 • Informatie op het moment van aanvraag
 • Adres van de geraadpleegde webpagina en de aanvragende webpagina 
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem 
 • Online-ID's (bijv. apparaat-ID's, sessie-ID's). 

De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om u in staat te stellen onze website te bezoeken en om de permanente bruikbaarheid en veiligheid van onze systemen en processen te garanderen. Voor de hierboven beschreven doeleinden worden de toegangsgegevens ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische gegevens over het gebruik van onze website samen te stellen, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot het gebruik van onze bezoekers en om onze website in het algemeen administratief te onderhouden. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

De informatie die in de logbestanden is opgeslagen, laat geen directe conclusies over uw persoon toe. De logbestanden worden gedurende 14 dagen opgeslagen en na latere anonimisering gearchiveerd.

4. Gegevensverwerking in verband met het opzetten van een klantaccount en voor bestellingen als gast

Voor elke klant die zich op onze website registreert, stellen wij een met een wachtwoord beveiligde toegang tot de bij ons opgeslagen accountgegevens (klantaccount) in. Hier kunt u gegevens over uw eerdere bestellingen bekijken en uw adresgegevens, nieuwsbrief-instellingen en andere instellingen beheren. Daarnaast kunt u retouraanvragen registreren of artikelen op het verlanglijstje van home24 plaatsen voor een later bezoek. Voor de registratie hebben we uw titel, uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord nodig. 

Met de functie "blijf ingelogd" willen we uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk maken. Met deze functie kunt u gebruikmaken van onze diensten zonder telkens opnieuw in te hoeven loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren als u bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen. Wij raden u aan de functie "blijf ingelogd" niet te gebruiken als de computer door meerdere personen wordt gebruikt. Verder willen wij u erop wijzen dat de functie "blijf ingelogd" niet beschikbaar is als u een instelling gebruikt die de opgeslagen cookies na elke sessie automatisch verwijdert.

Wij gebruiken de gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van een klantaccount om bestellingen te verwerken, om aanvullende diensten te leveren in opdracht van u, om betalingsopties aan te bieden en om de betaling te verwerken, evenals eventuele terugbetalingen en diverse marketingaanbiedingen (zie punt 7). De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het aanmaken van een klantaccount is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

 Indien u een bestelling plaatst zonder klantaccount ("bestelling als gast"), verwerken wij niettemin uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te kunnen bewerken. Wij wijzen u erop dat wij ook in het geval van bestellingen als gast wettelijk verplicht zijn gegevens over bestellingen te bewaren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met een bestelling als gast is artikel 6 lid 1 sub b AGV.

5. Gegevensverwerking voor de afwikkeling van uw bestelling

Als u producten koopt in onze online shop, hebben we uw voor- en achternaam inclusief titel, uw adres en, indien van toepassing, betalingsgegevens, uw e-mailadres en een telefoonnummer nodig om uw bestelling te verwerken en af te handelen. Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract met u, voor vorderingenbeheer, evenals voor de verwerking van mogelijke back-transacties en garantiegevallen. Daarnaast gebruiken wij en onze logistieke dienstverleners deze gegevens om u te informeren over de status van uw levering en levertijden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b en f AVG.

 

5.1 Koop op rekening

Op dit moment is betalen met de methode “koop op rekening” in Nederland niet mogelijk. Als u in de toekomst kiest voor de betaalmethode "koop op rekening", kunnen wij uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) doorgeven aan een van onder punt 14 (Bijzonderheden per land)  vermelde kredietagentschappen om uw solvabiliteit te controleren en informatie te verkrijgen om het risico van niet-betaling te beoordelen op basis van wiskundig-statistische methoden. "Indien van toepassing" betekent dat er niet in alle gevallen een overboeking plaatsvindt, maar alleen wanneer de betaalmethode "koop op rekening" voor de eerste keer wordt gekozen. Bij latere aankopen, waarbij u de betaalmethode "koop op rekening" kiest, vindt de controle slechts met bepaalde tussenpozen plaats. Het kan gebeuren, vooral als de voorliggende informatie niet duidelijk is en kan leiden tot een afwijzing van de gekozen betaalmethode, dat uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) ook worden doorgegeven aan een of twee andere onder punt 14 genoemde kredietagentschappen om de informatie die voor het bovengenoemde doel is verkregen, te controleren. Meer gedetailleerde informatie over de kredietagentschappen vindt u onder punt 14 (landspecifieke bijzonderheden). 

 

5.2 Aankoop met creditcard

Als u de betaalmethode "creditcard" kiest, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan onze betaaldienstverlener BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland ("PAYONE"), een dochteronderneming van Deutscher Sparkassen Verlag GmbH. 

Informatie die u aan PAYONE verstrekt als onderdeel van het betalingsproces wordt niet aan ons doorgegeven. Wij ontvangen alleen de informatie dat de betaling voor de betreffende bestelling is gedaan. 

Om redenen van fraudepreventie kan het voorkomen dat wij deze betaalmethode niet aanbieden of afhankelijk maken van extra veiligheidscontroles (bijv. afhankelijk van creditcardaanbieder invoer van een verificatienummer, wachtwoord of TAN). 

Gedetailleerde informatie over PAYONE in de zin van artikel 14 AVG, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de doeleinden van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfbeschikking, het recht op verwijdering en correctie, etc. is te vinden in de PAYONE informatie over gegevensbescherming.

5.3 PayPal

Als u de betaalmethode "PayPal" kiest, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, het te betalen bedrag en het IP-adres) doorgegeven aan Paypal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg), zodat u PayPal toestemming kunt geven voor de betaling aan ons. Hiervoor heeft u een PayPal-rekening nodig. PayPal biedt ook de mogelijkheid om online betalingen met een creditcard te doen als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. 

De wettelijke basis voor de daarmee samenhangende gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, d.w.z. dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst om uw aankoop via PayPal te betalen.

De gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal aan kredietagentschappen worden doorgegeven. Deze transmissie wordt gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Voor meer informatie over het privacybeleid van PayPal kunt u terecht op de website van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

De wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG (belangenafweging, gebaseerd op ons belang om u effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden en in dit kader van het voorkomen van fraude).

5.4 Betalen in termijnen 

Op dit moment is betalen met de methode “betalen in termijnen” in Nederland niet mogelijk. Als u in de toekomst kiest voor de betaalmethode "betalen in termijnen", geven wij uw persoonlijke gegevens door aan Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Duitsland ("Arvato Afterpay") om u een flexibele betaaloptie aan te bieden. Meer informatie over de activiteiten van Arvato Afterpay en de gegevensverwerking door Arvato Afterpay vindt u hier. Ook hier geven wij uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, titel en eventueel geboortedatum) door aan SCHUFA Holding AG ("SCHUFA") om uw solvabiliteit te controleren en informatie te verkrijgen om het risico van niet-betaling op basis van wiskundig-statistische methoden te beoordelen. Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten en de gegevensverwerking van SCHUFA is te vinden onder punt 14.

 

5.5 Veiligheid van de bestelling 

Om onze bestellingen te beveiligen en ons te beschermen tegen betalingsachterstanden, controleren we frequente fraudepatronen en anomalieën. Voor dit doel worden bestel- en betalingsgegevens (bijv. adres, artikel, betaalmethode) en apparaatinformatie (bijv. apparaat, browser) verwerkt. Hiervoor kunnen externe dienstverleners worden ingezet.

 Deze omvatten de diensten van ThreatMetrix, Inc. 160 W. Santa Clara St., Suite 1400, San Jose, Californië 95113, USA ("ThreadMetrix"). ThreadMetrix vergelijkt apparaatgegevens met een netwerk van vertrouwde identiteiten om misbruik of criminele activiteiten te voorkomen. Rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 sub f AVG, dat gebaseerd is op ons rechtmatige belang bij bescherming tegen misbruik.

Meer informatie over de door home24 aangeboden betaalmethoden vindt u in onze Algemene Voorwaarden (AV).

6. Gegevensverwerking voor contactopname, klantenservice en inrichtingsadvies

U heeft verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. U kunt onze klantenservice bereiken via telefoon, fax of e-mail. Een contactformulier is ook beschikbaar op onze website. In dit kader verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, klant-, bestel- en artikelnummer, evenals alle andere informatie die u ons toestuurt. Tot slot kunt u contact met ons opnemen via onze livechat. Om uw aanvraag in de livechat te kunnen verwerken, hebben we voor de gegevensvergelijking de naam en het ordernummer nodig die in de bestelling zijn opgeslagen. Home24 maakt gebruik van SnapEngage, een live chatdienst van SnapEngage, LLC, 1722 14th St., Suite 105, Boulder, CO 80302, VS ("SnapEngage"), die gebruik maakt van cookies. Zie de SnapEngage uitleg in ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

Als u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen individuele telefoongesprekken worden opgenomen voor de kwaliteitsborging. Deze opname is gebaseerd op toestemming in de zin van art. 6 lid 1 sub a  AVG, die u aan het begin van elk telefoongesprek wordt gevraagd. U kunt de verleende toestemming te allen tijde intrekken door dit aan de in punt 1 genoemde contactgegevens te melden. 

 

Als u gebruik wilt maken van ons gratis online inrichtingsadvies (op dit moment nog niet mogelijk in Nederland), hebben we uw naam en e-mailadres nodig om uw aanvraag te verwerken. U kunt optioneel ook uw telefoonnummer, uw favoriete showroom, uw postcode en woonplaats vermelden als u een telefonisch consult of een consult in een van onze showrooms wilt.  

 

Indien u een individuele online of telefonische consultatie wenst, zal u ook gevraagd worden om een datum voor deze consultatie te selecteren. U ontvangt dan een e-mail ter bevestiging van de afspraak. Hiervoor gebruikt home24 Calendly, een afspraak-planningsdienst van Calendly LLC , 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, GA 30363 die gebruikmaakt van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van de Calendly (https://calendly.com/pages/privacy). In het geval dat gegevens worden overgedragen aan de VS, heeft Calendly de standaardcontractclausules van de EU in acht genomen.

 

De online consultatie vindt plaats via Google Hangouts, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google Hangouts"). U kunt gebruikmaken van Google Hangouts om ons berichten te sturen, te bellen en te videochatten. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan de VS, zijn er voldoende garanties of andere instrumenten die ervoor zorgen dat de Europese beginselen inzake gegevensbescherming worden nageleefd, zodat uw gegevens ook in dit geval volledig worden beschermd.

 

Wij gebruiken de informatie die u verstrekt in verband met het contact met ons om te reageren op uw vraag. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub b AVG indien het contact wordt gelegd in het kader van een bestelling, en art. 6 lid 1 sub f AVG indien u contact met ons opneemt met een ander verzoek, gebaseerd op ons legitiem belang om contactmogelijkheden aan te bieden, inclusief het beantwoorden van vragen over onze goederen. We werken voortdurend aan de verbetering van onze dienstverlening. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunnen wij u een bericht sturen met het verzoek om het contact met onze klantenservice te evalueren. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons legitiem belang ligt in de bovengenoemde doelen.

 

7. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens om onze website te bezoeken, een klantaccount aan te maken, uw bestellingen bij home24 te verwerken en uw vragen en andere verzoeken te behandelen, gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de volgende punten om met u te communiceren voor reclamedoeleinden, over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingcampagnes, en om producten of diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren.

Over het algemeen kunt u te allen tijde kosteloos en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Voor dit doel volstaat een kennisgeving in tekstvorm (e-mail, fax, brief) aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens. Let ook op onze informatie over het intrekken van toestemmingen en het bezwaar maken om redenen die uit uw specifieke situatie kunnen voortvloeien onder punt 12.

7.1 Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website inschrijven om onze nieuwsbrief te ontvangen. De home24-nieuwsbrief bevat naast informatie over aanbiedingen en sales, enquêtes ook updates over nieuwe producten, trends, inspirerende woonideeën, en home24-diensten. U kunt ook informatie ontvangen over aanbiedingen van onze samenwerkingspartners. Als u een home24-account heeft, gebruiken wij de nieuwsbrieven ook om u updates te sturen over uw winkelwagen en verlanglijstje (bv. als u een artikel in uw winkelwagen bent vergeten of als u een nieuw artikel aan uw verlanglijstje heeft toegevoegd). Bovendien bevat de nieuwsbrief van home24 aanbevelingen op basis van uw eerdere bestellingen en webactiviteiten.

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres invullen in het daarvoor bestemde veld op onze website. Wij sturen u dan een bericht per e-mail en vragen u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door te klikken op een link in deze e-mail (dubbele opt-in). Wij sturen u daarom alleen een nieuwsbrief per e-mail als u vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u de nieuwsbrief door ons wilt laten activeren.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Voor dit doel volstaat een kort bericht per e-mail naar het onder punt 1 vermelde e-mailadres. Bovendien vindt u in elke nieuwsbrief een uitschrijvingslink en kunt u uw inschrijvingen als ingelogde gebruiker beheren door naar "Mijn account" te gaan in de rubriek "Mijn account". 

Wij maken gebruik van commercieel beschikbare technologieën in onze nieuwsbrieven om de interacties met de nieuwsbrieven te meten (bv. opening van de e-mail, links aangeklikt). Wij gebruiken deze gegevens in pseudonieme vorm voor algemene statistische evaluaties en voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze inhoud en klantcommunicatie. Dit gebeurt door middel van kleine afbeeldingen in de nieuwsbrieven (zogenaamde pixels). De gegevens worden pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens. De rechtsgrond hiervoor is ons eerder genoemde legitieme belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG.  Via onze nieuwsbrief willen we inhoud die relevant is voor onze klanten zo veel mogelijk delen en beter begrijpen waar de lezers eigenlijk in geïnteresseerd zijn. Indien u het analyseren van uw gebruikersgedrag niet wenst, kunt u zich standaard afmelden voor de nieuwsbrief of afbeeldingen in uw e-mailprogramma deactiveren.

7.2  Productaanbevelingen per e-mail

Als u een contract met ons heeft afgesloten, zullen wij uw e-mailadres buiten het bestaan van een specifieke toestemming om verwerken om u regelmatig productaanbevelingen per e-mail te sturen. Op deze manier willen wij u informatie sturen over producten uit ons assortiment die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw meest recente aankopen bij ons. De rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG. De verwerking van bestaande klantgegevens voor reclamedoeleinden moet worden beschouwd als een rechtmatig belang. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op het verzenden van productaanbevelingen per e-mail. Voor dit doel volstaat een korte aantekening bij het onder punt 1 vermelde e-mailadres. U vindt ook een uitschrijvingslink in elke e-mail met productaanbevelingen. 

We gebruiken ook commercieel beschikbare technologieën in onze productaanbevelingen om de interactie met de berichten te meten (bv. opening van de e-mail, aangeklikte links). Wij gebruiken deze gegevens in pseudonieme vorm voor algemene statistische evaluaties en voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze inhoud en klantcommunicatie. Dit gebeurt door middel van kleine afbeeldingen die in de productaanbevelingen zijn ingebed (zogenaamde pixels). De gegevens worden pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens. De rechtsgrond hiervoor is ons eerder genoemde rechtmatige belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 S. 1 sub f AVG. Door middel van onze productaanbevelingen willen we inhoud delen die zo relevant mogelijk is voor onze klanten en beter begrijpen waar de lezers eigenlijk in geïnteresseerd zijn. Als u de analyse van het gebruikersgedrag niet wenst te ontvangen, kunt u zich standaard afmelden voor de productaanbevelingen of de afbeeldingen in uw e-mailprogramma deactiveren. 

 

7.3 Verzenden en bestellen van catalogi

Op dit moment is de catalogus nog niet verkrijgbaar in Nederland. Als u een contract met ons heeft afgesloten, kunnen wij in de toekomst uw postcontactgegevens buiten het bestaan van een specifieke toestemming om verwerken om u onze productcatalogus of andere direct mailings toe te sturen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub f, AVG. In dit geval wordt de verwerking van bestaande klantgegevens voor reclamedoeleinden als een rechtmatig belang beschouwd.

Daarnaast sturen wij geïnteresseerde partijen/klanten op verzoek onze productcatalogus per post. Voor het bestellen van een catalogus kunt u zich toekomstig inschrijven op onze website.

Hiervoor verwerken wij uw naam en adres en uw e-mailadres. In dit verband hebben we uw e-mailadres nodig om te controleren of u geen bezwaar heeft gemaakt tegen onze reclame. De wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG. Na verzending van de catalogus zullen wij uw gegevens die op basis van de catalogusbestelling zijn verzameld, verwijderen.

7.4 Google Ads Klantenmatch (Google Customer Match)

Wij maken gebruik van Google Ads Customer Match, dat wordt aangeboden voor personen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en voor alle andere personen door Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (samen "Google"). Klantenmatch is een functie van Google Ads, met behulp waarvan potentiële en bestaande klanten effectiever kunnen worden bereikt en op een gepersonaliseerde manier kunnen worden aangesproken in Google Search, het tabblad Google Shopping, Gmail, YouTube en Google Networks voor advertenties. Google Ads Klantenmatch wordt met name gebruikt voor remarketing, het optimaliseren van campagnes en het verhogen van het conversiepercentage.

De personalisatie van Google Ads is gebaseerd op toewijzing tot een doelgroep en wordt uitgevoerd door Google met behulp van informatie uit uw Google-account en op basis van de activiteiten en interesses die zich voordoen wanneer u gebruik maakt van Google-producten en Google-advertentiepartners. Als Google-advertentiepartner stelt het gebruik van Google Ads Klantenmatch ons in staat om u gerichter te benaderen en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de via Google Ads gespeelde reclame preciezer is afgestemd op de doelgroepspecifieke interesses die volgen uit uw gebruik van onze shop. Google Ads Klantenmatch vereist geen aparte cookies voor dit doel, hoewel gepersonaliseerde reclame alleen via Google Ads zelf wordt afgespeeld als u voor de daarvoor vereiste cookieverwerking toestemming heeft gegeven via onze cookiebanner of elders tegenover Google. Google heeft een lijst met klantgegevens van ons nodig om te kunnen bepalen of u al als gebruiker bij Google bekend bent. Daarbij worden echter geen profielen aangemaakt of uitgebreid. Google ontvangt niet uw persoonlijke gegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer), maar alleen zogenaamde gehashte codes die met een eenzijdig hashmechanisme (encryptie in eenrichtingsverkeer ) worden aangemaakt. Google vergelijkt deze gehashte codes met zijn eigen gebruikersdatabase. Google kan deze codes niet ontcijferen, tenzij de gegevens reeds beschikbaar zijn in de eigen gebruikersdatabank. Als gevolg daarvan ontvangt Google de tijdens de upload geüploade klantgegevens niet, maar kan Google alleen vaststellen of de gegevens al dan niet reeds bij Google beschikbaar zijn. Indien de gegevens niet reeds bekend zijn bij Google, kunnen de gehashte codes die op basis van de klantgegevens zijn aangemaakt, niet worden ontcijferd. Komen de reeds bij Google bekende codes en de gehashte codes overeen, dan is er een toewijzing voor het creëren van doelgroepen mogelijk. Nadat de doelgroepen zijn aangemaakt, worden de geüploade gegevens gewist. 

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Ads Klantenmatch is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken en een succesvolle retargeting van onze klanten online mogelijk te maken. Het proces voor het matchen van klanten, in het bijzonder de uitgevoerde encryptie in eenrichtingsverkeer, beschermt de persoonsgegevens van onze klanten in het proces en voorkomt dat Google gegevens verkrijgt over personen die deze gegevens nog niet hebben verstrekt als onderdeel van hun Google-account. Indien u dit niet wenst, kunt u de gegevensverwerking door Google hier deactiveren: https://adssettings.google.com/notarget

Voor de verwerking van gegevens in het kader van Google Ads Klantenmatch hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Ireland Limited. Bovendien hebben Google Ireland Limited en Google LLC standaardcontractbepalingen gesloten voor de gegevensuitwisseling met de VS.

Voor meer informatie, zie: 

https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=nl en https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=nl

 

8. Gegevensverwerking voor deelname aan wedstrijden, speciale aanbiedingen en enquêtes

Als u deelneemt aan wedstrijden, speciale aanbiedingen en enquêtes van home24, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de prijsvragen, speciale aanbiedingen of enquêtes. Bij wedstrijden gebruiken wij uw persoonlijke gegevens die wij in dit verband van u ontvangen ook voor de bekendmaking van de winst. In het geval van wedstrijden en speciale aanbiedingen vindt u meestal gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in de voorwaarden voor deelname aan de betreffende wedstrijd of speciale aanbieding. 

Als u deelneemt aan een enquête van home24, verwerken wij uw gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en ter verbetering van onze dienstverlening en ons aanbod. Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de enquête hebt verstrekt (naam, e-mailadres, uw antwoorden op de enquête) worden uitsluitend op vrijwillige basis verstrekt en het gebruik van aanbiedingen van home24 is ook mogelijk als u niet aan enquêtes deelneemt. Een eventuele publicatie van de enquêteresultaten vindt alleen plaats in anonieme vorm. Als u dergelijke enquêtes niet meer per e-mail wenst te ontvangen, laat het ons dan weten. Voor dit doel volstaat een kort bericht aan het onder punt 1 vermelde e-mailadres. 

In het algemeen kunt u te allen tijde kosteloos en met effect voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Voor dit doel volstaat een bericht in tekstvorm (e-mail, fax, brief) aan de onder punt 1 vermelde contactgegevens. Neem ook nota van onze informatie over bezwaar om redenen die kunnen voortvloeien uit uw specifieke situatie, onder punt 12.

De rechtsgrond voor bovengenoemde gegevensverwerking is in elk geval artikel 6 lid 1 sub f AVG, gebaseerd op de bovengenoemde gerechtvaardigde belangen.

9. Social media-kanalen

Wij beheren pagina's op de sociale netwerken van Facebook en Instagram (zogenaamde "fanpages") in samenwerking met Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, VS ("Facebook"), om te communiceren met volgers (zoals onze klanten en geïnteresseerden) en om informatie te verstrekken over onze producten, wedstrijden en andere promoties. De overeenkomst met Facebook kan hier worden bekeken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

We kunnen statistieken van Facebook ontvangen over het gebruik van onze fanpagina's (bijv. aantal, namen, interacties zoals likes en commentaren, en samengevatte demografische en andere informatie of statistieken). Voor meer informatie over de aard en de omvang van deze statistieken, zie de informatie over paginastatistieken op Facebook. Voor meer informatie over hun verantwoordelijkheden, zie de Facebookpagina over Insight. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG, gebaseerd op ons bovengenoemde rechtmatige belang.

Wij hebben geen invloed op gegevens die door Facebook op eigen verantwoordelijkheid worden verwerkt volgens de gebruiksvoorwaarden van Facebook. We willen er echter op wijzen dat wanneer u de fanpagina's bezoekt, gegevens over uw gebruiksgedrag worden overgedragen van Facebook en de fanpagina's naar Facebook. Facebook zelf verwerkt bovengenoemde informatie om meer gedetailleerde statistieken te maken en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden, waarop wij geen invloed hebben. Meer informatie hierover vindt u in het databeleid van Facebook en Instagram. In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan de VS, zijn er voldoende garanties of andere instrumenten die ervoor zorgen dat de Europese beginselen inzake gegevensbescherming worden nageleefd, zodat uw gegevens ook in dit geval volledig worden beschermd.

Als wij uw persoonlijke gegevens ontvangen bij het gebruik van de fanpagina's, heeft u recht op de rechten die in dit privacybeleid staan vermeld. Als u uw rechten tegen Facebook wilt doen gelden, kunt u het gemakkelijkst rechtstreeks contact opnemen met Facebook. Facebook kent zowel de details van de technische werking van de platforms en de bijbehorende gegevensverwerking als de concrete doeleinden van de gegevensverwerking en kan op verzoek passende maatregelen nemen als u uw rechten uitoefent. Wij ondersteunen u graag bij het uitoefenen van uw rechten voor zover wij dat kunnen en zullen uw verzoeken doorsturen naar Facebook.

10. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie. 

11. Veilige gegevensoverdracht en gegevensbeveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden door ons op een veilige manier gecodeerd verzonden. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de accountlogin. We gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

12. Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. In dit kader zullen wij u de gegevensverwerking uitleggen en u een overzicht geven van de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen. Als de door ons opgeslagen gegevens onjuist of niet meer actueel zijn, heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren. U kunt ook verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Als in uitzonderlijke gevallen het wissen niet mogelijk is vanwege andere wettelijke voorschriften, worden de gegevens geblokkeerd, zodat de gegevens alleen voor dit wettelijke doel beschikbaar zijn. U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens ook laten beperken als u bijvoorbeeld twijfelt aan de juistheid van de gegevens. U heeft ook recht op gegevensoverdracht, d.w.z. dat wij u op verzoek een digitale kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens toesturen. 

Om uw rechten zoals hier beschreven te doen gelden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens onder punt 1. 

Als ingelogde gebruiker kunt u ook zelfstandig persoonlijke gegevens en lever- en factuuradressen wijzigen als u naar "Mijn account" gaat en vervolgens op "Mijn Klantenprofiel" klikt. 

U heeft het recht om elke toestemming die u ons heeft gegeven te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan zullen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de herroeping.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden, heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons ook zonder opgaaf van redenen zal worden uitgevoerd. 

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht of bezwaarschrift, volstaat het om een kort bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met een gegevensbeschermingsautoriteit in de lidstaat waar u woonachtig bent, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In Berlijn, het hoofdkwartier van home24, is de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit: Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Friedrichstrasse 219, 10969 Berlijn, Duitsland. 

13. Aanpassing van de verklaring gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te actualiseren. Updates van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op onze website worden geplaatst. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken om te kijken of er updates zijn.

14. Bijzonderheden per land

De verwerking van uw persoonlijke gegevens kan per land verschillen. Hieronder volgt een lijst van de bijzonderheden per land met betrekking tot de gegevensverwerking door kredietagentschappen (punt 5).

14.1 Duitsland

 • CRIF Bürgel GmbH: Wij geven persoonlijke gegevens die in het kader van de contractuele relatie met onze klant zijn verzameld met betrekking tot de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens over niet-contractueel of frauduleus gedrag door aan CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland ("CRIFBÜRGEL").  De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is artikel 6 lid 1 sub f AVG. De overdracht op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van home24 of van derden en niet zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. De gegevensuitwisseling met CRIFBÜRGEL dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van kredietcontroles van klanten. CRIFBÜRGEL verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor de opstelling van profielen (scoring) om haar contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien van toepassing, in andere derde landen (op voorwaarde dat de Europese Commissie een geschiktheidsbeslissing heeft genomen) informatie te verstrekken, onder andere voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van CRIFBÜRGEL is te vinden in het informatieblad van CRIFBÜRGEL of online op www.crifbuergel.de/de/datenschutz.
 • infoscore Consumer Data GmbH: Wij geven persoonlijke gegevens die in het kader van de contractuele relatie met onze klant zijn verzameld met betrekking tot de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens over niet-contractueel of frauduleus gedrag door aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland ("infoscore"). De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is artikel 6 lid 1 sub f AVG. De overdracht op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van home24 of van derden en niet zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. De gegevensuitwisseling met infoscore dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van kredietcontroles van klanten. Infoscore verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor het opstellen van profielen (scoren), om haar contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien van toepassing, andere derde landen (op voorwaarde dat de Europese Commissie een geschiktheidsbeslissing heeft genomen) informatie te verstrekken, onder andere voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van infoscore is te vinden in het informatieblad
 • SCHUFA Holding AG: In het kader van de contractuele relatie met onze klant geven wij de in het kader van de aanvraag, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie verzamelde persoonsgegevens alsmede gegevens over niet-contractueel of frauduleus gedrag door aan SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland ("SCHUFA"). De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is artikel 6 lid 1 sub f AVG. De overdracht op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van home24 of van derden en niet zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. De gegevensuitwisseling met SCHUFA dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van kredietcontroles bij klanten. SCHUFA verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor de opstelling van profielen (scoring) om haar contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien van toepassing, in andere derde landen (op voorwaarde dat de Europese Commissie een geschiktheidsbeslissing heeft genomen) informatie te verstrekken, onder andere voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van SCHUFA vindt u in het SCHUFA-informatieblad overeenkomstig art. 14 AVG of online op www.schufa.de/datenschutz.

14.2 Oostenrijk

 • CRIF GmbH: wij geven persoonlijke gegevens die in het kader van de contractuele relatie met onze klant zijn verzameld met betrekking tot de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens over niet-contractueel gedrag of frauduleus gedrag door aan CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35/1, 1150 Wenen, Oostenrijk ("CRIF"). De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is art.l 6 lid 1 sub b en art. 6 lid 1 sub f van de AVG Doorgifte op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG is slechts toegestaan voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de home24 of van derden en niet zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. De uitwisseling van gegevens met de CRIF dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van kredietcontroles bij klanten. De CRIF verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor het opstellen van profielen (scoring) om informatie te verstrekken aan haar contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en, indien van toepassing, andere landen (op voorwaarde dat de Europese Commissie ten aanzien van hen een passend besluit heeft genomen), onder meer om de kredietwaardigheid van natuurlijke personen te beoordelen. Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van de CRIF is te vinden in het CRIF-informatieblad of online op https://www.crif.at/konsumenten/informationen-zur-dsgvo/.
 • Bisnode Austria Holding GmbH: wij geven persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de contractuele relatie met onze klant met betrekking tot de toepassing, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie, alsmede gegevens met betrekking tot niet-contractueel gedrag of frauduleus gedrag door aan Bisnode Austria Holding GmbH, Geiselbergstraße 17, 1110 Wenen, Oostenrijk ("Bisnode"). De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is art. 6 lid 1 sub b en art. 6 lid 1 sub f van de AVG. Doorgifte op basis van art. 6 lid 1 sub f van de AVG is slechts toegestaan voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de home24 of van derden en niet zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. De uitwisseling van gegevens met Bisnode dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van kredietcontroles van klanten. Bisnode verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor het opstellen van profielen (scoring) om informatie te verstrekken aan haar contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en eventueel andere derde landen (indien er een adequaat besluit van de Europese Commissie is), onder andere om de kredietwaardigheid van natuurlijke personen te beoordelen. Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van Bisnode is te vinden in het Bisnode-informatieblad conform art. 14 AVG of kan online worden bekeken.

14.3 Zwitserland 

 • CRIF AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Zwitserland, tel.: +41 (0)44 913 50 (CRIF) - Gedetailleerde informatie over CRIF, d.w.z. over het zakelijke doel, het doel van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfregistratie, het recht op verwijdering en correctie, etc. vindt u hier.
 • Bisnode D&B Schweiz AG, Grossmattstrasse 9, 8902 Urdorf, Zwitserland, tel.: +41 (0)44 735 64 64 (Bisnode) - Gedetailleerde informatie over Bisnode, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de doeleinden van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfbeschikking, het recht op verwijdering en correctie etc. vindt u hier: https://www.bisnode.ch/datenschutz/dsgvo/.

Bijgewerkt: Juni 2022home24

 • Over ons
 • Onze service
 • Jobs
 • home24 corporate
 • Duurzaamheid
 • home24-app
 • Kortingscodes
 • Cadeaubonnen
 • Pers
 • Nieuwsbrief
 • Cookiebeleid
 • Bedrijfsinformatie
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy statement
 • Een juridisch probleem melden

Betaalmethoden

 • PayPal icon
 • VISA icon
 • Mastercard icon
 • ideal-payment icon
 • Apple Pay icon

Wij versturen met

 • DHL icon
 • dpd icon
 • Post NL icon

Klanten beoordelen home24 met 4,0 van de 5 sterren

gebasseerd op 3,816 reviews.


Alle prijzen zijn in euro's (€), inclusief BTW, maar exlusief verzendkosten.
Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.