Veel producten in ale woonstijlen | Gratis retourneren
Mijn bestellingenMijn bestellingen

home24 - Meubles online kopen

Aanmelden

 1. Startpagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: home24 SE
Handelend onder de naam/namen: home24 SE
Vestigingsadres: Otto-Ostrowski-Str. 3, 10249 Berlijn, Duitsland
Telefoonnummer: 020 2583 800
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: service@home24.nl
KvK-nummer: 55326528
Btw-nummer: NL823546640B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuwsen weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aanvullende algemene Voorwaarden (AV) voor bestellingen op www.home24.nl

Op de volgende pagina’s vindt u de algemene voorwaarden ("AV") voor uw registratie en bestellingen in de online winkel van home24 SE, Berlijn, Duitsland (hierna ook "home24" genoemd), onder het internetdomein www.home24.nl en ook in de home24-app voor gebruik op mobiele apparaten (hierna: "home24.nl").

In het bijzonder voor de online verkoop zijn aanwijzingen over de overeenkomst en de daarbij geldende voorwaarden wettelijk verplicht. Deze hebben wij met inbegrip van de verzendvoorwaarden hieronder voor u samengesteld. Wanneer in de productdetails niets anders wordt aangegeven, zijn de artikelen van home24 bestemd voor privégebruik. Wanneer u vragen heeft over het aanschaffen van onze artikelen voor zakelijk gebruik, beantwoordt onze klantenservice graag al uw vragen.

Gelieve ons, indien u een zakelijke klant bent, onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging van uw bestelling het BTW-identificatienummer van uw onderneming per e-mail aan service@home24.nl te sturen, zodat wij overeenkomstig § 6a lid 1 zin 1 nr. 4 van de BTW-wet (Duitse Umsatzsteuergesetz) hierover op het tijdstip van levering kunnen beschikken en wij het voldoen aan de voorwaarden voor een belastingvrije levering kunnen controleren.

1. Geldigheidsgebied, termijn

1.1. De zakelijke afwikkeling en de levering volgt volgens deze AV die gelden voor alle gesloten overeenkomsten die aan het aanbod van home24.nl ten grondslag liggen. De AV gelden niet voor de koop van producten die door home24 gedistribueerd worden op andere online handelsplaatsen.

1.2. Indien in deze AV sprake is van "consumenten", zijn dit natuurlijke personen, wier bestelling niet voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance activiteiten bedoeld is. "Ondernemers" zijn daarentegen natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen die voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. "Klanten" in deze AV zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.3. Indien als termijn een aantal werkdagen worden aangegeven, worden daaronder alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen verstaan.

2. Registratie op www.home24.nl

2.1. U kunt een klantenaccount aanmaken op home24.nl. Bij het aanmaken van een klantenaccount op home24.nl wordt u gevraagd zich te registreren en daarbij uw persoonlijke gegevens in te voeren.

2.2. Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u ervoor verantwoordelijk dat deze waarheidsgetrouw en volledig ingevoerd zijn. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken. De bevestiging van de registratie volgt onmiddellijk nadat deze verzonden wordt.

2.3. U bent voor inhouden (berichten) die u in hiervoor toegankelijke sectoren plaatst zelf verantwoordelijk. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. U kunt geen aanspraak maken op de opslag of publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld productbeoordelingen.

2.4. U dient zich te onthouden van iedere vorm van verstoring of misbruik van de website home24.nl voor eigen gewin. Tevens is het niet toegestaan gebruik te maken van (openlijk) toegankelijke data, anders dan het daarvoor oorspronkelijk beoogde doel. Wettelijk te bewijzen manipulaties met het doel onrechtmatige betalingen of ander profijt ten nadele van home24 of andere betrokkenen te verkrijgen, kunnen naast juridische consequenties met name ook tot verlies van de toegang tot home24.nl leiden. Klanten zijn bevoegd het op dat moment beschikbare online aanbod te gebruiken. De inhouden dienen uitsluitend voor eigen private, niet-commerciële doeleinden gebruikt te worden.

2.5. Iedere klant is slechts gerechtigd één klantenaccount tegelijk te voeren. Wij behouden ons het recht voor meervoudige aanmeldingen te verwijderen en de klanten die de onder artikel 2.1 t/m 2.4 genoemde bepalingen overtreden te waarschuwen of hun inhouden te wissen of te veranderen (virtueel huisrecht).

2.6. U kunt geen aanspraak maken op een permanente beschikbaarheid van de website of de toegang tot de gegevens of overige aangeboden diensten. home24 garandeert niet dat het platform of alle onderdelen van de diensten voortdurend beschikbaar zijn.

2.7 U kunt ook als gast bestellingen plaatsen voor goederen op home24.nl. Helaas is het om logistieke en technische redenen momenteel slechts in beperkte mate mogelijk om als gast bij home24 te kopen.

3. Bestelproces; corrigeermogelijkheden; opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de overeenkomst

3.1. Het bestelproces hebben wij technisch gebruiksvriendelijk voor u ontworpen. Kies tussen de aanbiedingen van home24.nl een product uit en bepaal het gewenste aantal van het te bestellen product. Om het product te bestellen klikt u op de knop "In de winkelwagen". Uw uitgekozen artikel wordt dan in de winkelwagen opgeslagen. U kunt nu door te klikken op "Naar de shop" nog andere producten in de online catalogus bekijken en uitkiezen en zoals beschreven eveneens aan de winkelwagen toevoegen. Om de bestelling van de uitgekozen producten voort te zetten, klikt u op de knop “Naar winkelwagen”.

3.2. In de winkelwagen kunt u het aantal producten nogmaals controleren en corrigeren of individuele producten uit de winkelwagen verwijderen. Klik op "Naar kassa" om toegang te krijgen tot uw bestaande klantaccount, om u met uw persoonlijke gegevens te registreren voor een klantaccount, of om met uw persoonlijke gegevens door te gaan met bestellen als gast. U (I) heeft dan de mogelijkheid een ander afleveradres aan te geven, (II) wordt verzocht deze AV en het geldende privacy statement te accepteren, (III) kunt één van de aangeboden betalingsmogelijkheden kiezen en (IV) kunt voorafgaand aan het verzenden van de bestelling uw gegevens controleren en eventueel corrigeren. Deze bijna voltooide bestelling kunt u met behulp van uw browser al opslaan of afdrukken. De bestelling is pas volledig voltooid en bindend na bevestiging door op de knop "Nu kopen" te klikken.

3.3. U kunt deze AV altijd op de website www.home24.nl onder "Algemene voorwaarden" nalezen. U kunt dit document ook afdrukken of opslaan door de gebruikelijke functie van uw browser hiervoor te gebruiken (meestal "Bestand" + "Opslaan als") en het bestand in PDF-formaat te downloaden en te archiveren.

3.4. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen maar kan later niet afzonderlijk opgeroepen worden. De tekst kan wel voor het verzenden door u opgeslagen of afgedrukt worden. U kunt bovendien de gegevens van uw bestelling eenvoudig archiveren, door ofwel (I) de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces in de online winkel samengevatte gegevens met behulp van browserfuncties op te slaan of (II) de automatische bevestiging van de bestelling evenals de automatische bevestiging van de overeenkomst af te wachten die wij u bijkomend per e-mail na de voltooiing van uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres sturen. Deze e-mails bevatten nogmaals de gegevens van uw bestelling en kunnen gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen in uw e-mailprogramma.

3.5. Uw bestelgegevens worden door ons opgeslagen, maar zijn om veiligheidsredenen niet direct voor u toegankelijk. Als u uw bestelling via met een klantaccount heeft geplaatst, bieden wij u een met een wachtwoord beveiligde toegang totuw bestelgegevens ("Account"). Die bereikt u via de knop “Aanmelden”. Hier kunt u de gegevens over uw eerdere bestellingen bekijken en beheren en uw adres, eventuele andere gegevens en uw eventuele abonnement op de nieuwsbrief aanpassen en opslaan.

3.6 Als u uw bestelling als gast heeft geplaatst, kunt u via een link in de bestelbevestiging de details van uw bestelling bekijken. De bestelbevestiging sturen wij naar het e-mailadres dat u tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.

4. Betalingen, betaaltermijnen

4.1. In principe kunt u gebruik maken van de betaalmogelijkheden iDEAL, creditcard en PayPal. home24 behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere soorten betaalmethoden. U kunt geen aanspraak op een bepaalde betaalmethode maken.

4.2. In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van uw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.

4.3. Indien u ervoor kiest om te betalen met PayPal, betaalt u het bedrag via de online aanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). U moet geregistreerd zijn bij PayPal of u eerst registreren. U wordt in het bestelproces naar de website van PayPal doorverwezen en daar kunt u zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De koopprijs alsmede verzendkosten worden onmiddellijk van uw rekening geboekt.

4.4. iDeal is een betaalmethode waarmee u direct en veilig via internet kunt betalen. U rekent af via het internetbankieren van uw eigen bank. U kunt van iDeal gebruik maken als u een bankrekening hebt bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers. De betalingen via iDeal worden direct verwerkt in het rekeningoverzicht van uw bank. Na de betaling krijgt u een bevestiging van uw bank en wordt u teruggestuurd naar de pagina van home24.

4.5. Houd er alstublieft rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen in de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.

4.6. home24 behoudt zich het recht voor om facturen aan klanten uitsluitend in elektronische vorm (momenteel via e-mail) te sturen.

5. Taal; sluiten van overeenkomst

5.1. Overeenkomsten betreffende producten die op home24.nl aangeboden worden, kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden.

5.2. Na het proces van bestellen doorlopen te hebben, wordt het aanbod wat home24 op de website laat zien aanvaard door de klant en komt de overeenkomst tot stand door op de knop “Bestelling & betaling bevestigen” te klikken.

5.3. home24 bevestigt direct na de bestelling via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.4. home24.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. home24.nl neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht voor de elektronische betaling.

5.5. home24.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien home24.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6. home24.nl zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
2) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
3) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5) In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

6. Prijzen; verzendkosten; extra diensten

6.1. De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling, de B.T.W. van toepassing in Nederland, evenals de bijkomende kosten, maar niet de verzendkosten. De verzendkosten worden vermeld of toegelicht bij de prijsspecificatie in onze online shop. De verzendkosten worden voor elke bestelling afzonderlijk in rekening gebracht en zijn gebaseerd op de verzendmethode en de aankoopwaarde van de bestelling vóór aftrek van eventuele vouchers of kortingscodes.

6.2. Onze leveringen gebeuren in principe op werkdagen tussen 7 en 18 uur.

6.3. Specifieke bijkomende diensten (zoals bijvoorbeeld levering op zaterdag, late levering tussen 18 en 20 uur en levering op een gewenst tijdstip: voormiddag / namiddag) zijn bij sommige producten (alleen in geval van leveringen door meubelexpediteur) mogelijk en kunnen optioneel tegen betaling geboekt worden door een telefonische aanvraag.

7. Beschikbaarheid; leveringsrisico; vervallen van de leveringsplicht; verlenging van levertijden; risico’s; achterstallige betalingen; leveringsgebied

7.1. Veel van de op home24.nl aangeboden producten hebben wij op voorraad. De voorraad is door de grote verscheidenheid van de producten beperkt tot normale huishoudelijke hoeveelheden voor consumenten. Als u als bedrijf grotere bestellingen zou willen plaatsen, controleer dan alstublieft op voorhand de beschikbaarheid.

7.2. Consumenten dragen het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het verkochte product vanaf de aflevering van het product aan de consument of een door hem bepaalde ontvanger. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de verzending verzekerd is of niet. In andere gevallen draagt de koper het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het product vanaf de aflevering, bij verzendingskoop vanaf de aflevering van het product aan de expediteur of de anders voor de uitvoering van de verzending verantwoordelijke persoon of orgaan.

7.3. Indien is overeengekomen dat de klant zijn bestelling bij home24 bijvoorbeeld met betrekking tot afmetingen, design of model nog nader zal specificeren en de klant de voor de specificatie overeengekomen periode overschreden heeft, dan valt een daardoor vertraagde levering niet ten laste van home24. Wij behouden ons het recht voor om de niet tijdig gespecificeerde bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

7.4. Indien de klant de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, worden alle bestaande aanspraken van home24 tegen deze klant direct opeisbaar.

7.5. Wanneer er in de verzendinformatie ‘Levering, voldoende plaats’ staat, worden home24 producten door de leverancier op de door u gewenste plek in de woning neergezet. De voorwaarden voor een dergelijke levering zijn echter, dat de woning met een vrachtwagen bereikbaar moet zijn en dat – bij ‘levering, voldoende plaats’ – het product tot ín de woning (bijv. via ingangen en trappenhuizen) geleverd moet kunnen worden. Controleer hiervoor a.u.b. goed de afmetingen van het product en of uw toegangen ruim genoeg zijn. Wanneer u twijfelt of u kunt voldoen aan deze voorwaarden, neem dan voor het plaatsen van de bestelling - en op het laatst voor de levering - contact op met onze klantenservice. In dat geval zal home24 het artikel op de dichtstbijzijnde toegankelijke plek leveren. Gemonteerde artikelen kunnen bij een levering niet uit elkaar gehaald worden.

7.6. De levering vindt enkel plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden, uitgezonderd op de tot het koninkrijk behorende Caribische eilanden.

8. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

8.1. Herroepingsrecht

Consumenten hebben in principe recht op herroeping. Meer details over het herroepingsrecht vindt u in onze instructies voor herroeping.

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, , moet u ons (home24 SE - Kundenservice - Otto-Ostrowski-Str. 3, 10249 Berlijn, Duitsland; Fax 0049 (0) 30- 60 98 80 06 3 Tel.: (0031) 20-8081010, E-Mail: service@home24.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.

Hierbij wens(en) ik/wij (*) de aankoop van de volgende goederen ongedaan te maken (*):

- Besteld op (*) / Ontvangen op (*) _____
- Naam van de klant(en) _____
- Adres van de klant(en) _____
- Datum _____

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons (home24 SE, Parcel Return Logistics,
Borsigstraße 1, 30916 Isernhagen, Duitsland) terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten van retourzending.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

8.2. De terugbetaling vindt, indien u ons geen andere bankrekening meedeelt, steeds op de door u voor de betaling gebruikte rekening plaats.

9. Aanvullend vrijwillig teruggaverecht tot 30 dagen na ontvangst van de producten

9.1. Voor alle inkopen bij home24.nl garanderen wij u naast het wettelijke herroepingsrecht een aanvullend vrijwillig teruggaverecht van in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen. Met dit teruggaverecht kunt u ook na afloop van de 14-daagse herroepingstermijn (zie instructies voor herroeping onder cijfer 8.1) van het contract afzien door ons uw herroepingsverzoek schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen (termijn begint na ontvangst van de goederen) aan de op het einde van dit cijfer 9.1 genoemd adres mee te delen. Voorwaarde voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht is echter dat u de goederen slechts op zicht heeft gehad en dat u de goederen volledig, in hun oorspronkelijke toestand, intact en onbeschadigd in de originele verpakking terugzendt. Het vrijwillige teruggaverecht bestaat niet voor de aankoop van cadeaubonnen.

Richt uw teruggaveverzoek aan:

home24 SE
- Kundenservice –

Otto-Ostrowski-Str. 3
10249 Berlijn
Duitsland
Fax: +49 30 - 60 98 80 06 3
E-mail: service@home24.nl

9.2. De terugbetaling vindt, indien u ons geen andere bankrekening meedeelt, steeds op de door u voor de betaling gebruikte rekening plaats.

9.3. Het wettelijke herroepingsrecht (cf. cijfer 8.1) wordt niet aangetast door het naleven van onze regels voor het aanvullende contractueel ingeruimde (vrijwillige) teruggaverecht en blijft onafhankelijk hiervan bestaan. Tot het verlopen van de termijn van het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de aldaar vermelde wettelijke bepalingen. Het contractueel ingeruimde vrijwillige aanvullende teruggaverecht beperkt bovendien uw wettelijke rechten op garantie, die onbeperkt behouden blijven, niet.

10. Eigendomsvoorbehoud; overdracht

10.1. De geleverde producten blijven tot de volledige betaling het eigendom van home24.

10.2. Bij commerciële handelstransacties is bovendien het volgende van toepassing: de goederen mogen door de koper alleen in het kader van de normale bedrijfsvoering worden verkocht. Wij behouden ons het recht voor de voornoemde toestemming tot wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te herroepen, alsmede ons uit het contract terug te trekken in geval van betalingsverzuim en de teruggave van de goederen te eisen. Vorderingen uit de doorverkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud zijn ten gunste van home24 af te staan ter waarborging van onze aanspraken. U dient ons zo spoedig mogelijk te informeren in geval van inbeslagname van goederen onder eigendomsvoorbehoud. Wij zijn verplicht de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering meer dan 10% overschrijdt.

11.1 Kortingscodes

11.1.1 home24 biedt kortingscodes aan. Dat zijn codes die u niet kunt kopen maar in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur verdeeld worden.

11.1.2 Kortingscodes zijn enkel in de aangegeven periode geldig en slechts één keer bij een bestelling bij home24 in te wisselen. Bepaalde merken of producten kunnen van de actie uitgesloten zijn. Kortingscodes kunnen niet worden gecrediteerd voor verzendkosten en/of montagekosten.

11.1.3 De waarde van de producten moet minstens met het bedrag van de kortingscode overeenkomen. Om administratieve redenen is het niet mogelijk een eventueel resttegoed uit te keren.

11.1.4 Via een knop kunt u de kortingscode door invoer van de code in de winkelwagen inwisselen, maar enkel voor de voltooiing van de bestelling. Een verrekening daarna is niet mogelijk. Het tegoed van de kortingscode wordt noch contant uitbetaald noch op rente gezet.

11.1.5 De kortingscode is niet overdraagbaar aan derden. Meerdere vouchers kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen (zie clausule 11.2).

11.1.6 Indien het tegoed van de kortingscode voor de bestelling niet voldoende is, kan het verschil met de aangeboden betalingsmogelijkheden vereffend worden.

11.1.7 De voucher wordt niet vergoed wanneer producten geheel of deels geretourneerd worden, indien deze voucher verkregen is via een kortingscode-actie en niet door uzelf is aangeschaft.

11.1.8 Andere aanwijzingen en informatie over de geldende voorwaarden en de inwisselbaarheid van de kortingscodes vindt u bij de vouchers zelf.

11.2 Cadeaubonnen

11.2.1 Cadeaubonnen (vouchers voor meervoudig gebruik die u kunt kopen) kunnen op home24.nl worden ingewisseld voor alle productenen de verzendkosten. In andere home24-domeinen (behalve home24.ch, zie 11.2.9) zijn de bonnen alleen geldig voor home24-producten (producten met het label "Verkoop en verzending door home24 SE"). Een cadeaubon is niet geldig voor Marketplace-producten. Een cadeaubon kan ook worden ingewisseld in deelnemende fysieke winkels van Butlers in Duitsland en Oostenrijk. Een cadeaubon kan niet worden gebruikt voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

11.2.2 Het saldo van een cadeaubon kan niet contant worden uitbetaald en levert ook geen rente op. Het saldo kan niet worden opgeladen. De cadeaubon is een voucher voor meervoudig gebruik (of Wertgutschein in Zwitserland). De bon is niet onderworpen aan btw. Er ontstaat alleen btw als de bon wordt ingewisseld als volledige of gedeeltelijke tegenprestatie voor een dienst of levering van goederen.

11.2.3 De cadeaubon die gekocht is via een home24-webshop, inclusief het nummer van de cadeaubon, wordt na ontvangst van de betaling per e-mail verstuurd als PDF-bestand.

11.2.4 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

11.2.5 Als het saldo van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden bijbetaald met behulp van de aangeboden betaalmethoden. Gedeeltelijke inwisseling van een cadeaubon is mogelijk, het resterende saldo blijft op de cadeaubon staan.

11.2.6 De cadeaubon is overdraagbaar en drie jaar geldig vanaf de datum van uitgifte (uitzonderingen gelden voor cadeaubonnen die in Zwitserland of op home24.ch zijn gekocht, zie 11.2.9). Het dupliceren, bewerken of manipuleren van cadeaubonnen is niet toegestaan. Indien na de aankoop van een cadeaubon die via een home24-webshop is aangeschaft (en voordat de bon wordt ingewisseld) gebruik wordt gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht, wordt de aankoopprijs van de cadeaubon terugbetaald via de betaalmethode die tijdens het bestelproces is gebruikt. Er is geen vrijwillig recht van teruggave.

11.2.7 Als het wettelijke herroepingsrecht wordt uitgeoefend op goederen die zijn betaald met de cadeaubon, de goederen worden geannuleerd of geretourneerd, en home24 de goederen heeft terugontvangen, wordt het met de cadeaubon betaalde bedrag terugbetaald in de vorm van een of meerdere nieuwe cadeaubonnen. Voor een bestelling die gedeeltelijk is betaald met een cadeaubon, zullen één of meerdere cadeaubonnen worden aangemaakt in verhouding tot de waarde van de geretourneerde goederen en de waarde van de gebruikte cadeaubon. Deze bonnen worden per e-mail verstuurd als PDF-bestand. Het resterende bedrag wordt terugbetaald via de andere betaalmethode die tijdens het bestelproces is gebruikt. De cadeaubon die voor de oorspronkelijke bestelling werd gebruikt, wordt niet opnieuw opgeladen.

11.2.8 home24 aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval van verlies van de cadeaubon. Ook accepteert home24 geen aansprakelijkheid voor typefouten in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon. Een onjuist e-mailadres kan achteraf niet worden gewijzigd, tenzij het nummer van de cadeaubon nog niet is gebruikt. In dit geval kan de cadeaubon worden geblokkeerd via de klantenservice van home24.

11.2.9 Cadeaubonnen die zijn gekocht in fysieke winkels in Zwitserland of via home24.ch, kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van producten met het label "Verkoop en verzending door home24 SE" op home24.ch en in deelnemende winkels van Butlers in Zwitserland. Deze cadeaubonnen zijn vijf jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

12. Geschillenbeslechting voor consumenten en meer informatie

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden ophttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

12.2 Via het rangschikkings- of aanbevelingssysteem - d.w.z. de volgorde waarin items worden weergegeven bij een zoekopdracht, in een categorie of in aanbevelingen (bijv. "Vergelijkbare producten" op de productdetailpagina) op de home24-domeinen - laten we je items zien waarvan we denken dat je ze leuk vindt om je zoekopdracht te vergemakkelijken. Hiervoor gebruiken we verschillende parameters om de meest geschikte aanbevelingen te doen. Deze parameters zijn onder andere het land, de artikelinformatie, de selectie van filters en sortering, bijvoorbeeld ook de gewenste levertijd of stijl van de artikelen, de populariteit van artikelen evenals voorkeuren, aankopen en zoek activiteiten. De parameters die de weergave van producten op de cataloguspagina aanzienlijk beïnvloeden zijn populariteit, interacties met het product in het verleden (klikken en bestellen), huidige verkoopcampagnes en de prijs.

12.3 We hebben een meldings- en klachtenprocedure opgezet voor de beoordeling van mogelijk illegale inhoud. Als je het niet eens bent met onze beslissing, heb je verschillende rechtsmiddelen tot je beschikking.

13. Toepasselijk recht

13.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-verdrag (CISG) evenals eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na hun overname in het Nederlandse recht, gelden niet. Dat betekent ook dat de klant die in één van de EU-landen of in Zwitserland verblijft de verleende bescherming die voortgaat uit dwingende voorschriften van het recht van dat land niet ontnomen wordt.

13.2. In het handelsverkeer met kooplieden en met juridische personen van het openbare recht is als bevoegde rechtbank voor alle rechtsgeschillen met home24 over deze algemene voorwaarden en onder hun geldigheid gesloten overeenkomsten met inbegrip van aanklachten betreffende wissels en cheques de zetel van home24 (momenteel: Berlijn, Duitsland) afgesproken. Wij zijn in dit geval ook gerechtigd aan de zetel van de klant een aanklacht in te dienen.

Download algemene voorwaarden

home24 SE
Otto-Ostrowski-Str. 3
10249 Berlijn
Duitsland
Raad van bestuur: Marc Appelhoff (voorzitter), Philipp Steinhäuser
Voorzitter van de raad van commissarissen: Matthias Ley
ngeschreven bij Amtsgericht Charlottenburg (Berlin): HRB 196337 B
BTW-nummer: NL823546640B01

Geactualiseerd: Februari 2024home24

 • Over ons
 • Onze service
 • Jobs
 • home24 corporate
 • Duurzaamheid
 • home24-app
 • Kortingscodes
 • Cadeaubonnen
 • Pers
 • Nieuwsbrief
 • Cookiebeleid
 • Bedrijfsinformatie
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy statement
 • Een juridisch probleem melden

Betaalmethoden

 • PayPal icon
 • VISA icon
 • Mastercard icon
 • ideal-payment icon
 • Apple Pay icon

Wij versturen met

 • DHL icon
 • dpd icon
 • Post NL icon

International

 • home24.de
 • home24.fr
 • home24.at
 • home24.ch
 • home24.be
 • home24.it

Je kunt ons ook vinden op

 • Instagram
 • Facebook

Klanten beoordelen home24 met 4,0 van de 5 sterren

gebasseerd op 3,587 reviews.


Alle prijzen zijn in euro's (€), inclusief BTW, maar exlusief verzendkosten.
Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.